برچسب: اعظم اسابه

جامعه
bg
آسمانی شدن اعظم اسابه زن فداکار بختیاری، ناجی دوقلوهای گرفتار در آتش

آسمانی شدن اعظم اسابه زن فداکار بختیاری، ناجی دوقلوهای گرفتار در آتش

اعظم اسابه ، مادر قهرمان بختیاری که برای نجات جان فرزندان خردسال همسایه اش در عسلویه...