سرانجامِ خبر احتمال لغو مجوز «فیلیمو» و «نماوا» چه شد؟

[unable to retrieve full-text content]خراسان نوشت: روشن نیست تنش‌ها میان ساترا و پلتفرم‌ها در آینده چه خواهد شـد، امـا در صـورتـی کـه ساترا بتواند از...

سرانجامِ خبر احتمال لغو مجوز «فیلیمو» و «نماوا» چه شد؟
[unable to retrieve full-text content]خراسان نوشت: روشن نیست تنش‌ها میان ساترا و پلتفرم‌ها در آینده چه خواهد شـد، امـا در صـورتـی کـه ساترا بتواند از ابــزارهــای قانونی بــرای وادار کــردن پلتفرم‌ها به تمکین، استفاده کـــــــــنـــــــــد، گزینه‌هایی مـــــــثـــــــل فیلترینگ، در صـورت موافقت کمیته مربوطه، مـــی‌تـــوانـــد در دسترس این نهاد باشد.